Skip to main content

Language Arts

2018 - 2019 ELA Teachers & Courses

Chris Eikenberry - 7th ELA

Sherry Jahn - 8th ELA

Jasmin Miguel - 8th ELA

Jamie Neumeister - 7th ELA

Kathleen Quintero - 7th & 8th ELA